detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.

Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.

Följande avtal och betämmelser gäller för alla resenärer som ingår ett avtal efter den 1 augusti 2018. För resor som är beställda innan den 1 augusti 2018 gäller den gamla paketreselagen. 

Notera att punkt 12, 13 och 14 är utarbetat av Detur Sverige och inte en del av Svenska resebyrå-och arrangörsföreningens allmänna bestämmelser.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1 Målsmansintyg finner du på detur.se under ”blanketter”. Kontakt information till resemålet finns under ”Viktigt information” som kommer med biljetten. 

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.7.1 Endast om en anslutningsresa eller ett specialarrangemang finns på samma resebevis ingår dessa i paketresan.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.8.1 Önskemål garanteras inte 

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.9.1 En biljettavgift tillkommer per bokning för utskick av bokningsbekräftelse/biljett per post. I det fall det överenskommits om att resenären själv ansvarar för att skriva ut bokningsbekräftelse (omgående efter bokningstillfället) och biljett för resan på www.detur.se utgår ingen avgift. Biljetten skriver du ut under fliken "Min Sida". Du loggar in med ditt bokningsnummer och postnummer eller med angiven epostadress och lösenord. Biljetten är personlig .

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Detur förbehåller sig rätten att ställa in resan om något av minimiantalen i nedan inte är uppfyllda senast 20 dagar före avresa: Detur äger rätt att ställa in resan om inte minst 15% av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa eller 40 % senast 3 månader innan avresa. Resenären meddelas snarast skriftligen om en resa ställts in. 

1.11.2 Om en resa som Detur enligt ovan har rätt att ställa in, ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 20 dagar före avresan.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.


2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2.1 Slutbetalning för resan skall vara Detur tillhanda senast 21 dagar före avresa, om inte annat särskilt angivits. Vid bokning med mindre än 21 dagar kvar till avresa skall hela beloppet erläggas vid beställning. För golfresor gäller särskilda villkor, se 13.1 och 13.2. Vid gruppresor bokade hos vår gruppavdelning gäller slutbetalning 40 dagar före avresan. Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Påminnelse om betalning skickas inte ut. 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgiften är 500 SEK per person för charterresor. För grupper är anmälningsavgifter 1000 SEK per person, om inte annat avtalats. För golfresor gäller särskilda villkor, se 13.1 - 13.2. Anmälningsavgiften skall vara Detur tillhanda senast sju dagar efter beställning. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totalpris.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.4.1 Har inte full betalning skett senast 21 dagar före avresedagen äger Detur rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en avbokningskostnad enligt . allmänna villkor (3.2–3.2.11).

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in¬kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Om resenären vill ändra avresetid, avreseort eller resans längd räknas detta som en avbokning och resevillkorens avbokningsregler 3.2 tillämpas (detsamma gäller för ombokning till prissänkta erbjudande). För övriga ändringar, exempelvis hotellbyte, debiteras en ändringsavgift på 500 SEK per person.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Vid avbeställning utan tecknat avbeställningsskydd gäller följande standardregler: 
Vid avbeställning tidigare än 22 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 
Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
Sker avbeställning därefter, men tidigare än 7 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.
Sker avbeställningen inom 7 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2.2 För avbeställning av golfresor gäller särskilda villkor. se 13.1 - 13.2

3.2.3 Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt punkterna 3.2.4-3.2.10. Förutsatt att ett läkarintyg som tydligt visar att resenären inte kan genomföra resan skickas in till Detur inom sju dagar från avbokningstillfället. Efter att intygen godkänts behåller Detur 200 kr per person i adminastrionsavgift, samt priset för avbeställningsskyddet. 

3.2.4 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.1 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan. 

3.2.5 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.1 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden. 

3.2.6 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.2.1 eller 3.2.5 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap. 

3.2.7 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.1–3.2.5 erhåller inkvartering av samma standard som enligt avtalet. Detur förbehåller sig dock rätten att begränsa detta till att gälla inkvartering där enkelrumstillägget inte överskrider 2 500 SEK/vecka. I de fall enkelrumstillägget överskrider detta belopp ska kvarvarande resenär erlägga mellanskillnaden. Har du inte köpt avbeställningsskydd och den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg för att ha kvar bokad inkvartering. Tillägget för att bo ensam varierar från hotell till hotell. 

3.2.8 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. I händelse som beskrivs ovan skall händelse kunna styrkas skriftligen av exempelvis berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag. En förutsättning för detta är dock att resenären tecknat separat avbeställningsskydd med Detur i samband med bokningen av resan, gäller max sex personer på samma bokning (för specialarrangemang och förbokade aktiviteter som t.ex golf gäller separata avbokningsregler). Senast sju dagar efter avbeställningen skall godkänt intyg vara Detur tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: 

a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang. 
b) Diagnos.
c) Dag för första behandling/undersökning. 
d) Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa. 
Avbeställningsskyddet gäller enbart resans pris, inte heller eventuella uppkomna kostnader i samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:–, plus avbeställningsskydd, återbetalas ej vid avbokning. Avbeställning skall ske omgående till Detur på tel. 08-723 46 00 eller e-post: info@detur.se alternativt till den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats. 

3.2.9 Efter avbeställning återbetala belopp som resenären har tillgodo utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen. Återbetalning när hela resans prisbetalats med kort går tillbaka till samma kort som använts vid betalningen, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären. Utbetalning sker först efter att Detur mottagit samtliga godkända intyg. 

3.2.10 Om avbeställningsskydd har tecknats av samtliga på bokningen gäller att resan kan ombokas avgiftsfritt oavsett anledning en gång fram till 30 dagar före avresa. Gäller ej enskilda personer på bokningen. Den nya resan ska vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara rabatterad, ospecificerad eller ett billigare alternativ. Fri ombokning gäller ej eventuella förbokade aktiviteter (golfpaket och dylikt) och specialarrangemang på resmålet.

3.2.11 Avbeställning för specialarrangemang eller gruppbokningar: 
 Nedanstående regler för avbeställning gäller för grupper med fler än 20 deltagare
- Avbeställning skall göras skriftligt av kontakt personen.
- Beställaren har rätt att utan kostnad avbeställa 100 % av bokade platser senast 4 månader innan avresa.
- Vid avbeställning som sker 4 till 2 månader innan avresa utgår en avbokningskostnad på 1000 kr pe resenär.
- Vid avbeställning som sker mindre än 2, men mer än 40 dagar innan avresa är avbokningskostnaden 50 % av resans totalpris per person, per  avbokad resenär.
- Vid avbeställning som sker vid 40 dagar eller mindre kvar till avresa är avbokningskostnaden 100 %


RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.2.1 Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 200:–/person. Den person till vilken resan överlåtes måste uppfylla de angivna kvalifikationerna för resan. Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären, se punkt 1.2.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

4.3.1 Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt respektive reguljärflygbolags villkor.


ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Eventuella ändringar (t ex tidtabellsändring) meddelas per telefon, e-post, brev eller SMS till huvudresenären som genom avtalet förbinder sig att underrätta övriga resenärer på bokningen om aktuell förändring. Det är därför särskilt viktigt att de uppgifter som lämnas är korrekta och uppdateras för det fall detta är aktuellt innan tiden för avresan.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter   och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.

5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser

5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning. 

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
 
6.2.2  Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
 
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
 
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
 
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
 
9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.1.1 Endast flyg Resenärer som köpt "Endast Flyg" eller reser på egen hand är skyldiga att kontakta Detur vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Enligt Deturs instruktioner skall arrangören kontaktas senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller även i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.3.5 För resan är de allmänna samt särskilda resevillkoren gällande. Alla resenärer uppmanas att ta det av avsnittet ”reseinformation” som finns att läsa på detur.se. Dessa punkter är en del av resevillkoren. Har du ej tillgång till internet kan dessa beställas per telefon eller hämtas hos din resebyrå.

9.3.6 Reseförsäkring är inte inkluderad i priset. Det är viktigt att ha ett fullgott skydd när man befinner sig utomlands. Det är ditt eget ansvar att se över ditt reseskydd före avresa. Många hemförsäkringars och kreditkorts reseförsäkringar är inte heltäckande. Detur ansvarar inte för kostnader som uppstår om reseförsäkring saknas. För gravida gäller speciella försäkringsvillkor. Försäkringskassans blankett E111 gäller bara resor inom EU. Du bör före avresa se till att din reseförsäkring täcker sjukvård, mediciner och eventuell sjuktransport från resmålet till hemlandet. Vi rekommenderar att du ser till att din reseförsäkring täcker förlorade semesterdagar vid sjukdoms- eller olycksfall samt bagageförseningar och andra oväntade händelser. Detur Sverige har ett sammarbete med ERV reseförsäkring. 

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.


10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

10.1 Kontaktuppgifter till alla våra resmål finns på detur.se samt i ”Viktig information” som skickas ut tillsammans med biljetten.


11 . TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

12. UTFLYKTER

12. 1 Vissa utflykter och arrangemang kräver ett visst minimiantal eller maxantal deltagare för att kunna genomföras. Ibland samkörs även utflykter med Deturs gäster från våra grannländer och guidningen kan ske på skandinaviska. Det förekommer också att utflykterna sker med inhemska officiella guider. Vanligen sker då guidningen på engelska med viss översättning av medföljande reseledare om detta utlovats. Upphämtning till utflykterna sker inte alltid vid ditt hotell och du tar dig då på egen hand och egen bekostnad till angiven mötesplats, detta framgår av din utflyktsbiljett. Fri avbokning av bokad utflykt kan ske om det är mer än 24 timmar kvar till avresa (om inte annat angetts vid bokningstillfället). Måste ni avboka med mindre än 24 timmar kvar till utflyktens avfärd sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg. Vi reserverar oss för att det kan ske ändringar i presenterat utflyktsprogram! Tänk på att utflyktsprogrammet kan vara begränsat under lågsäsong. Vid förbokning av utflykter via vår hemsida ska man ta kontakt med reseledare på resemålet för mer information om dag, tid och upphämtning. 

13. GOLFRESOR

13.1 Privatresor golf. Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.2.1. Slutbetalning av resans pris inklusive starttider ska vara Detur tillhanda senast 40 dagar före avresa, för golfresor till Gran Canaria 60 dagar före avresa. Resenären har rätt att avbeställa enligt följande: 

13.1.1 Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan, 60 dagar före för Gran Canaria, ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

13.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 22 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris samt kostnaden för starttider. 

13.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, samt kostnaden för starttider. 

13.1.4 Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris, samt kostnaden för starttider.

13.1.5 Avbeställningsskydd kan inte tecknas för golfbokningar. Detur förbehåller sig rätten att ta bort avbeställningsskydd från bokningar, även om dessa är betalda. 

13.2 Gruppresor golf (8 personer och däröver) Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.2.1. Utöver handpenningen ska även kostnaden för starttider inbetalas tillsammans med handpenningen om detta framgår av avtalet. Datum för slutbetalning och avbokningsregler för gruppresor med golf kommer att meddelas grupper vid bokningstillfället. 

14.RUNDRESOR

14.1  Ett minimumantal om 12 personer krävs för att resan ska genomföras. Vid ej uppfyllt antal deltagare kan resan komma att ställas in. Rätt till skadestånd regleras enligt 7.4.  Guidning i buss kan ske med engelsk- eller  skandinavisktalande reseledare. Vi rekommenderar ej denna resa för barn under 12 år. 
P.g.a. väder eller andra omständigheter kan programmet komma att ändras. 
Detur kan under hela resan (24h) kontakta läkare vid behov. 
Vid köp av denna resa måste programmet fullföljas. Resenärer på turen får inte avvika eller använda rundturen som transfer till eller från utvalda orter eller endast nyttja flygstolen. Deltagare på resan får ej avvika från turen eller endast använda resan endast som transport till de utvalda hotell, ej heller endast använda flygresan. Om resan avbryts på liknande sätt, kan gästen ej använda hemresebiljetten och kan avkrävas en böter om 2500:- per person. 
Tjänster, såsom behandlingar, terapier, turer mm som ej köps genom Detur eller ingår i Deturs program, utan köps direkt av eller genom hotellet eller annan leverantör, ingår ej i Deturs program och är ej en del av researrangemanget, likaså det som på hotellet är fritt för gäster att använda, varför Detur ej tar något ansvar för dessa varken fria eller betalda tjänster. Om du har allergier eller andra medicinska- eller hälsoproblem som kan medföra en risk vid bad i termalvatten med högre mineralhalt och värme, bör du söka råd från din läkare inför en resa.