detur facebook
Boka på telefon

08-723 46 00


Måndag - Fredag
08:00-20:00 

Lördag & Söndag
09:00-18:00 


Resevillkor

Resevillkor

Avtale

 

RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

 

Dessa allmänna resevillkor samt Deturs särskilda resevillkor är del av avtalet och resan. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

 

AVTALET

 

1.1

Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet.

 

Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om

 

återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

 

1.1.1   Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i

 

färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

 

1.1.2       Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid

 

 

 

bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till

 

 

arrangören innan betalning av resan görs.

 

 

Målsmansintyg finner du på detur.se under ”blanketter”

 

1.1.3   I avtalet ingår även all information som står i ”Viktig information”  samt ”Reseinformation”.

 

 

Viktig information bifogas med bokningsbekräftelsen. Reseinformation finns på detur.se, hos

 

 

din resebyrå men går också bra att beställa per telefon.

1.2

Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som

 

sammanhänger med avtalet.

1.3

Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts

 

tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna

 

till varandra.

 

1.3.1

Endast om en anslutningsresa eller ett specialarrangeman finns på samma resebevis ingår

 

 

dessa i paketresan.

1.4

Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och

 

resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5

Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

 

1.5.1

En biljettavgift tillkommer per bokning för utskick av bokningsbekräftelse/biljett per post. I

 

 

det fall det överenskommits om att resenären själv ansvarar för att skriva ut

 

 

bokningsbekräftelse (omgående efter bokningstillfället) och biljett för resan på

 

 

www.detur.se utgår ingen avgift. Biljetten skriver du ut under fliken "Min Sida". Du loggar in

 

 

med ditt bokningsnummer och postnummer eller med angiven epostadress och lösenord.

 

 

Biljetten är personlig.

1.6

Önskemål garanteras inte.

1.7

Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter

 

måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

 

 

 • BETALNING AV PRISET FÖR RESAN

 

2.1

Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

 

2.1.1

Slutbetalning för resan skall vara Detur tillhanda senast 21 dagar före avresa, om inte annat

 

 

särskilt angivits. Vid bokning med mindre än 21 dagar kvar till avresa skall hela beloppet

 

 

erläggas vid beställning. För golfresor gäller särskilda villkor. Vänligen se 13.1-13.2. Vid

 

 

gruppresor bokade hos vår gruppavdelning gäller slutbetalning 30 dagar före avresan.

 

 

Fullgjord betalning skall kunna styrkas. Har inte full betalning skett senast 21 dagar före

 

 

avresedagen äger Detur rätt att betrakta avtalet som annullerat och tillgodoräkna sig en

 

 

avbokningskostnad enligt allmänna villkor (3.1–3.1.4). Påminnelse om betalning skickas inte

 

 

ut.

2.2

Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte

 

annat överenskommits.

2.3

Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).

 

Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

 

2.3.1

Anmälningsavgiften är 500 SEK per person för charterresor. För grupper är

 

 

anmälningsavgifter 1000 SEK per person, om inte annat avtalats. För golfresor gäller

 

 

särskilda villkor, se 13.1 – 13.2. Anmälningsavgiften skall vara Detur tillhanda senast sju

 

 

dagar efter beställning. Anmälningsavgiften är en delbetalning av resans totalpris.

2.4

Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och

 

behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

2.5

Önskar resenären avbeställningsskydd, skall detta anmälas vid beställning av resan och går inte att

 

läggas till i efterhand. Avbeställningsskyddet kostar 250 SEK per vuxen och 125 SEK för barn upp till

 

12 år. Avbeställningsskyddet betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet kan ej avbokas efter att anmälningsavgiften är erlagd. Kostnad för avbeställningsskydd återbetalas ej vid avbokning.

 

 • RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING

 

3.1

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

 

3.1.1

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften

 

 

som avbokningskostnad. Detur tillämpar avbeställningskostnad enligt ovan vid 22 dagar

 

 

eller mer kvar till avresa.

 

3.1.2

Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25

 

 

% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

 

3.1.3

Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50

 

 

% av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

 

3.1.4

Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

3.2

För avbeställning av golfresor gäller särskilda villkor. Se 13.1 – 13.2

3.3

Resenär som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa resan enligt 3.3.1 –

 

3.3.4. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för

 

avbeställningsskydd. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.


 

 

3.3.1

Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/ maka/sambo, resenärens eller

 

 

dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller

 

 

person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att

 

 

avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.4 drabbas av allvarlig sjukdom,

 

 

försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att

 

 

resenären inte rimligen kan genomföra resan.

 

3.3.2

Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit

 

 

bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att

 

 

det inte är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha

 

 

kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan

 

 

beställdes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

 

3.3.3

Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer

 

 

sin resa med stöd av punkterna 3.3.1 eller 3.3.2 och det är oskäligt att resenären skall

 

 

genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.4

Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt

 

resan med stöd av punkterna 3.3.1–3.3.3 erhåller inkvartering av samma standard som enligt

 

avtalet. Detur förbehåller sig dock rätten att begränsa detta till att gälla inkvartering där

 

enkelrumstillägget inte överskrider 2 500 SEK/vecka. I de fall enkelrumstillägget överskrider detta

 

belopp ska kvarvarande resenär erlägga mellanskillnaden. Har du inte köpt avbeställningsskydd och

 

den eller de som du bokat gemensam inkvartering med avbokar sin resa måste du räkna med att

 

betala ett enkelrumstillägg/tombäddstillägg för att ha kvar bokad inkvartering. Tillägget för att bo

 

ensam varierar från hotell till hotell.

3.5

Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning

 

uppkommit. I händelse som beskrivs ovan skall händelse kunna styrkas skriftligen av exempelvis

 

berörd myndighet, läkare eller försäkringsbolag. En förutsättning för detta är dock att resenären

 

tecknat separat avbeställningsskydd med Detur i samband med bokningen av resan, gäller max sex

 

personer på samma bokning (för specialarrangemang och förbokade aktiviteter som t.ex golf gäller

 

separata avbokningsregler). Senast sju dagar efter avbeställningen skall godkänt intyg vara Detur

 

tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom:

 

a) Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang.

 

b) Diagnos.

 

c) Dag för första behandling/undersökning.

 

d) Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att

 

resa.

 

 

Avbeställningsskyddet gäller enbart resans pris, inte heller eventuella uppkomna kostnader i

 

samband med kreditköp och dylikt. Expeditionsavgift 200:–, plus avbeställningsskydd, återbetalas ej

 

vid avbokning. Avbeställning skall ske omgående till Detur på tel. 08-723 46 00 eller e-post:

 

info@detur.se alternativt till den resebyrå som bokat resan om inte annat meddelats.

3.6

Efter avbeställning återbetala belopp som resenären har tillgodo utan dröjsmål, dock senast 14

 

dagar efter avbeställningen. Återbetalning när hela resans prisbetalats med kort går tillbaka till

 

samma kort som använts vid betalningen, i annat fall sker återbetalning till huvudresenären.

 

Utbetalning sker först efter att Detur mottagit samtliga godkända intyg.

3.7

Om avbeställningsskydd har tecknats av samtliga på bokningen gäller att resan kan ombokas

 

avgiftsfritt oavsett anledning en gång fram till 30 dagar före avresa. Gäller ej enskilda personer på

 

bokningen. Den nya resan ska vara bokningsbar på internet eller hos en säljare och inte vara

 

rabatterad, ospecificerad eller ett billigare alternativ. Fri ombokning gäller ej eventuella förbokade aktiviteter (golfpaket och dylikt) och specialarrangemang på resmålet.


 

 • RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN

 

4.1             Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

 

4.2             Om resenären vill ändra avresetid, avreseort eller resans längd räknas detta som en avbokning och resevillorens avbokningsregler 3.1 tillämpas (detsamma gäller för ombokning till prissänkta erbjudande). För övriga ändringar, exempelvis hotellbyte, debiteras en ändringsavgift på 500 SEK per person.

 

 • RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

 

5.1

Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären

 

måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2

Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för

 

allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor.

 

Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen

 

uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

5.3

Expeditionsavgiften för överlåtelse av resan är 200:–/person. Den person till vilken resan överlåtes

 

måste uppfylla de angivna kvalifikationerna för resan. Överlåtelse ska alltid ske via huvudresenären,

 

se punkt 1.1.1 och senast 24 timmar före avresan.

 

5.3.1

Reguljärflygbiljetter är normalt inte tillåtet att överlåta, när det tillåts av reguljärflygbolagen

 

 

förbehåller vi oss rätten att debitera den faktiska kostnaden för överlåtelsen enligt

 

 

respektive reguljärflygbolags villkor

 

 • ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

 

6.1             Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

 

6.1.1      Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

 

6.1.2      Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

 

6.1.3      Detur förbehåller sig rätten att innan avtal träffas (enligt 1.5) med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog och hemsida. Detur förbehåller sig också rätten att sedan avtal enligt 1.5 ingåtts företa ändringar av avtalsvillkoren för viss resa. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om paketresor 12 §.

 

6.2.            Ändring av priset

 

6.2.1      Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 

 • ändringar i transportkostnader

 

 • ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

 

 • ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

 

 

 

6.2.2

Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning

 

 

som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna

 

 

kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel

 

 

en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan

 

 

höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa

 

 

hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger

 

 

endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

 

6.2.3

Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med

 

 

sammanlagt minst 100 kronor.

 

6.2.4

Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får

 

 

inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade

 

 

avresedagen.

6.3.

Tidtabellsändringar

 

6.3.1

Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören

 

 

ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för

 

 

resan.

6.4

Resenärens rätt att frånträda avtalet

 

6.4.1

Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig

 

 

och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

 

6.4.2

Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda

 

 

avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda

 

 

avtalet.

6.5

Resenärens rätt till ersättningsresa

 

6.5.1

Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av

 

 

likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en

 

 

sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

 

6.5.2

Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska

 

 

resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat

 

 

enligt avtalet.

 

6.5.3

Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan

 

 

att resenären är skuld till det.

6.6

Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

 

6.6.1

I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är

 

 

skäligt.

 

6.6.2

Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören

 

 

visar:

 

 • att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

 

 

 • att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

6.6.3      Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

 

6.6.4      Detur förbehåller sig rätten att ställa in resan om något av minimiantalen i nedan inte är uppfyllda senast 20 dagar före avresa:

 

Detur äger rätt att ställa in resan om inte minst 15% av charterresorna till samma destination är bokade senast 6 månader innan avresa eller 40 % senast 3 månader innan avresa. Resenären meddelas snarast skriftligen om en resa ställts in.

 

Om en resa som Detur enligt ovan har rätt att ställa in, ingår i en serie av resor, har arrangören rätt att häva även andra resor som ingår i samma serie under förutsättning att meddelande därom sker så snart som möjligt och i varje fall inte senare än 20 dagar före avresan.

 

6.7             Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

 

6.7.1      Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

 

6.7.2      För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

 

 • ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

 

7.1             Uteblivna prestationer

 

7.1.1      Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

 

7.1.2      Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

 

7.1.3      Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

 

7.2             Andra fel och brister

 

7.2.1      Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

 

7.2.2      Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 

 

7.2.3      Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

 

7.2.4      Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

 

7.3             Skadeståndets omfattning

 

7.3.1      Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

 

 • REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

 

8.1             Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

 

8.1.1 Eventuella klagomål på resan måste omgående framföras under vistelsen till Deturs personal på resmålet. Om eventuell rättelse inte kan ske på resmålet och återbetalning blir aktuell, räknas detta från den dagen klagomålet framfördes till den dag felet avhjälptes. I det fall ett klagomål på resan/boendet inte kunnat åtgärdas på resmålet ska detta reklameras till Detur skriftligen. Reklamation avfattas skriftligen och ska vara Detur till handa senast två månader efter hemkomsten. Adress: Detur Kundservice, Kungstensgatan 38, 113 59 Stockholm, eller på www.detur.se under "Efter resan”.

 

8.2             Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

 

8.3             Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

 

 • RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

 

9.1Arrangörens anvisningar

 

9.1.1      Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

 

9.1.2      Resenärer som av någon anledning helt eller delvis inte utnyttjar bokad resa eller inte infinner sig i tid för flygets avgång bryter sitt reseavtal. Någon återbetalning av outnyttjad resa sker ej.

 

9.1.3      Endast flyg Resenärer som köpt "Endast Flyg" eller reser på egen hand är skyldiga att kontakta Detur vid ankomsten till resmålet för kontaktuppgifter. Enligt Deturs instruktioner skall arrangören kontaktas senast 24 timmar innan angiven återresetid för kontroll av uppgifter om hemresan. De allmänna och särskilda resevillkoren gäller också i tillämpliga delar vid köp av endast flygresa


 

9.2             Resenärens ansvar för skada

 

9.2.1      Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

 

9.3             Resenären ansvarar för formaliteter

 

9.3.1      Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

 

9.3.2       Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av

 

brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

 

9.3.3       Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

 

9.3.4      För resan är de allmänna samt särskilda resevillkoren gällande. Alla resenärer uppmanas också ta det av avsnittet ”reseinformation” som finns att läsa på detur.se. Dessa punkter är en del av resevillkoren. Har du ej tillgång till internet kan dessa beställas per telefon eller hämtas hos din resebyrå.

 

9.3.5      Reseförsäkring är inte inkluderad i priset. Det är viktigt att ha ett fullgott skydd när man befinner sig utomlands. Det är ditt eget ansvar att se över ditt reseskydd före avresa. Många hemförsäkringars och kreditkorts reseförsäkringar är inte heltäckande. Detur ansvarar inte för kostnader som uppstår om reseförsäkring saknas. För gravida gäller speciella försäkringsvillkor. Försäkringskassans blankett E111 gäller bara resor inom EU. Du bör före avresa se till att din reseförsäkring täcker sjukvård, mediciner och eventuell sjuktransport från resmålet till hemlandet. Vi rekommenderar också att du ser till att din reseförsäkring täcker förlorade semesterdagar vid sjukdoms- eller olycksfall samt bagageförseningar och andra oväntade händelser.

 

9.4              Avvikande från arrangemanget

 

9.4.1      Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

 

Kontaktuppgifter till alla våra resmål finns på detur.se samt i ”Viktig information” som skickas ut tillsammans med biljetten.

 

 • TVISTLÖSNING

 

10.1           Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

 

 • UTFLYKTER

 

11.1           Vissa utflykter och arrangemang kräver ett visst minimiantal eller maxantal deltagare för att kunna genomföras, detta framgår av Resevillkor 5.4. Ibland samkörs även utflykter med Deturs gäster från våra grannländer och guidningen kan ske på skandinaviska. Det förekommer också att utflykterna sker med inhemska officiella guider. Vanligen sker då guidningen på engelska med viss översättning av medföljande reseledare om detta utlovats. Upphämtning till utflykterna sker inte alltid vid ditt hotell och du tar dig då på egen hand och egen bekostnad till angiven mötesplats, detta framgår av din utflyktsbiljett. Fri avbokning av bokad utflykt kan ske om det är mer än 24 timmar kvar till avresa


 

(om inte annat angetts vid bokningstillfället). Måste ni avboka med mindre än 24 timmar kvar till utflyktens avfärd sker återbetalning endast mot uppvisande av läkarintyg. Vi reserverar oss för att det kan ske ändringar i presenterat utflyktsprogram! Tänk på att utflyktsprogrammet kan vara begränsat under lågsäsong

 

 • RUNDRESOR

 

12.1           Ett minimumantal om 12 personer krävs för att resan ska genomföras. Vid ej uppfyllt antal deltagare kan resan komma att ställas in. Guidning i buss kan ske på engelsk- eller med skandinavisktalande reseledare. Vi rekommenderar ej denna resa för barn under 12 år.

 

P.g.a. väder eller andra omständigheter kan programmet komma att ändras.

 

Detur kan under hela resan (24h) kontakta läkare vid behov.

 

Vid köp av denna resa måste programmet fullföljas. Resenärer på turen får inte avvika eller använda rundturen som transfer till eller från utvalda orter eller endast nyttja flygstolen. Deltagare på resan får ej avvika från turen eller endast använda resan endast som transport till de utvalda hotell, ej heller endast använda flygresan. Om resan avbryts på liknande sätt, kan gästen ej använda hemresebiljetten och kan avkrävas en böter om 2500:- per person.

 

Tjänster, såsom behandlingar, terapier, turer mm som ej köps genom Detur eller ingår i Deturs program, utan köps direkt av eller genom hotellet eller annan leverantör, ingår ej i Deturs program och är ej en del av researrangemanget, likaså det som på hotellet är fritt för gäster att använda, varför Detur ej tar något ansvar för dessa varken fria eller betalda tjänster. Om du har allergier eller andra medicinska- eller hälsoproblem som kan medföra en risk vid bad i termalvatten med högre mineralhalt och värme, bör du söka råd från din läkare inför en resas.

 

 • GOLFRESOR

 

13.1           Privatresor golf. Vid bokning av golfresa ska hanpenningen betalas enligt 2.3.1. Slutbetalning av resans pris ska vara Detur tillhanda senast 40 dagar före avresa. Resenären har rätt att avbeställa enligt följande:

 

13.1.1    Vid avbeställning tidigare än 40 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften samt kostanden för starttider som avbokningskostnad.

 

13.1.2    Vid avbeställning därefter, men tidigare än 22 dagar före avresan, ska resenären erlägga

 

25 % av resans pris samt kostnaden för starttider.

 

13.1.3    Sker avbeställning därefter, men tidigare än 15 dagar före avresan, ska resenären erlägga

50 % av resans pris, samt kostnaden för starttider.

 

13.1.4    Sker avbeställningen inom 14 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris, samt kostnad för starttider.

 

13.1           Gruppresor golf (8 personer och däröver) Vid bokning av golfresa ska handpenningen betalas enligt 2.3.1. Utöver handpenningen ska även kostnaden för starttider inbetalas tillsammans med handpenningen om detta framgår av avtalet. Datum för slutbetalning och avbokningsregler för gruppresor med golf kommer att meddelas grupper vid bokningstillfället.

Hantering av personuppgifter

 

Nedan finns en kort sammanfattning av de viktigaste delarna av vår personuppgiftspolicy.

Du kan läsa mer om vår policy på vår hemsida www.detur.se

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

Detur Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. Detur Sweden AB är en del av Detur group och har ett gemensamt personuppgiftsansvar. Detur Sweden AB har huvudansvaret för dina personuppgifter och det är till oss du vänder dig för frågor kring dina rättigheter. Detur är anvarig för dina personuppgifter på våra webbplatser, och andra kommunikationsystem kopplade till oss. Om du har frågor kring dina personuppgifter kan du kontakta oss: info@detur.se

 

Insamling och hantering

Vi samlar in information om dig när du bokar din resa eller ställer frågor på vår webbplats,

kundtjänst eller  återförsäljare, lägger till tilläggstjänster, vid personlig kontakt på våra

destinationer, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, skickar e-post till någon av våra e-mail

adresser, deltar i tävlingar eller fyller i frågeformulär. 

 

Detur använder dina personuppgifter för kunna tillhandahålla dig en bokning och resetjänst. För att

kunna fullgöra avtalet krävs de personuppgifter vi tar vid bokningstillfället. Bland annat för att

kunna ställa ut resedokument, administrera hotell – och flygbokningar, tillläggstjänster, utflykter på

destinationerna, genomföra betalningar och administrera eventuella ändringar inför och under din

resa. 

 

Vi arrangerar resor till flera länder som är utanför EU/EES – området. Vi har därför samarbetspartners och leverantörer t.ex flygbolag, hotell och agenter som behöver ta del av era lämnande personuppgifter för att kunna genomföra dina bokade tjänster. Detur vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med hög skyddsnivå. 

 

Dina rättigheter

Du lämnar samtycke till vår hantering av dina personuppgifter i samband med bokningar av resetjänst av oss via detur.se, kundtjänst, eller hos resebyrå. Du har rätt att återkalla ditt samtycke, att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig och rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål.

 

Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandlingen som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke eller med stöd av andra lagar och regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

 

Om man anser att ett företag bryter mot GDPR kan man vända sig till datainspektionen.